1

اسپینر بازی

اسپینر ابزار آرامش و ضد استرس است . فیجت اسپینر یک نوع فیجت چرخشی است که با چرخاندن علاوه بر سرگرم شده تخلیه عصبی انجام شده و فرد به تمرکز اعصاب می رسد.

ادامه مطلب...
1